• Diğer

DUYURU

KIRIKKALE BELEDİYESİ
 Fen İşleri Müdürlüğü
İhale İlanı
 
a) İşin konusu ve yüz ölçümü: Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan Fabrikalar Mahallesi 425 Ada 1 Parselde bulunan 2.Adet Betonarme karkas yapı tarzında A ve B bloklar ile Ek bina (7980 m2 kapalı alan yıkımı ve nakli işi.)
b) İşin adresi: Fabrikalar Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi No:6/1 Merkez/KIRIKKALE
c) İşin süresi: 60 Gün (Altmış gün)
d) Muhammen bedel: 200.000,00.TL+KDV
e) Geçici teminat: %3
f) İhale tarihi ve saati: 25/01/2017 saat 10.00
g) İhalenin yapılacağı yer: 3.Kat Ercümen odası
h) İhale usulü: 2886 Sayılı yasanın 45. Maddesi.
i) İhaleye katılmak isteyenlerden istenen belgeler;
a) Nüfus Cüzdanı ve İkametgah Belgesi
b) Tebligat için adres
c) Mevzuat gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya ilgili meslek odası belgesi vermesi.
d) Gerçek kişi olması halinde ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi odası veya ilgili meslek odası siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge
e) Tüzel kişi olması halinde mevzuat gereği İhale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge
f) Ortak girişim olması halinde Ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge
g) İmza sirküleri verilmesi
h) Gerçek kişi olması halinde, ihale tarihi itibarıyla son bir yıl içerisinde düzenlenmiş noter tasdikli imza sirküleri.
j) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin ihale tarihi itibarıyla son bir yıl içerisinde düzenlenmiş imza sirküleri,
k) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge.
l) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyorsa, istekli adına teklifte bulunacak kişilerin noter tasdikli vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi vermesi.
m) Tüzel kişilik tarafından ihaleye girmesi için yetkilendirme yapılmışsa noter tasdikli yetki belgesi.
n) Muhammen bedel üzerinden alınacak %3 geçici teminat (bu iş için düzenlenmiş en az 3 aylık süreli bankalardan alınmış teminat mektubu veya nakit teminat. Teminatın nakit olarak yatırılması halinde Belediyemiz mali hizmetler müdürlüğü veznelerine yatırıp, makbuz alınması gerekir.)
o) İhale dokümanı Kırıkkale Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünde görülebilir ve 250,00.TL. (İkiyüzelli Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhale doküman bedeli yatırarak doküman almayanlar ihaleye katılamaz.
p) İhale teklifi verecek olanların İhale dökümanı satın almaları zorunludur.
r) İstekli tarafından şartname ve eklerinin okunup kabul edildiğine dair söz konusu ihale dökümanının her sayfasının kaşelenerek imzalanıp, teklif mektubuda iç zarf içine konularak kapatılıp imza kaşelenerek teklif dosyasına konulacaktır.
s) İhale muhammen bedel üzerinden en yüksek teklifi veren isteklide bırakılacaktır.
t) İhale üzerinde kalan istekliyle sözleşme imzalanacak ve işe başlamadan önce teklif edilen bedelin (KDV, Karar pulu, sözleşme, kesin teminat vs. tüm giderleri) yükleniciye aittir.
u) İdare İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
v) İhale ile ilgili ilanda yer almayan hususlar şartnamemiz hükümleri ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır.
İlan olunur.
  • ÇOK OKUNANLAR
  • ÇOK YORUMLANANLAR

DUYURULAR

HAVA DURUMU

Günlük Gazeteler

Oku